TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN İTHALATI, ÜRETİMİ, İŞLENMESİ VE PİYASAYA ARZINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:08.07.2019 tarih ve 30825 Mükerrer Sayılı R.G.

MADDE 1 – 2/5/2013 tarihli ve 28635 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Müracaat ıslak imzayla dilekçe verilmek suretiyle veya elektronik ortamdan elektronik imzayla yapılabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmeliğin;

a) 1 inci ve 3 üncü maddeleri yayımı tarihinde,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,

yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin

Tarihi

Sayısı

2/5/2013

28635

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete nin

Tarihi

Sayısı

1-

31/12/2014

29222 (4. Mükerrer)

2-

21/11/2015

29539

3-

28/3/2017

30021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ek-1

TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN ONAY BAŞVURUSUNDA İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

1- Takviye edici gıdanın ticari markası ve ismi,

2- Yüzde bileşen listesi,

3- Spesifikasyon belgesi,

4- Tasvsiye edilen günlük alım dozu,

5- Takviye edici gıdanın üretildiği işletmede HACCP ve/veya GMP uygulandığına dair taahhütname,

6- Fason üretimlerde fason sözleşmesi,

7- Bitki listesinde pozitif olan ve takviye edici gıdada kullanımına izin verilen botaniğin adı, Latince adı ve kullanılan kısmı,

8- İşletmenin kendi alan adı ve URL adres/adresileri, (varsa)

9- Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen taahhütname.”